k

Om oss

KFB er et landsdekkende, forsvarsrelatert samarbeids og interesseorgan for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. KFB har som formål å styrke landets beredskap ved bl.a. å: * Spre opplysning om Norges totalforsvar og beredskap * Arbeide for å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i fred eller krig * Være pådriver overfor myndighetene i beredskapsspørsmål

KFB er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept som består av gjensidig støtte, samarbeid og optimal ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn om både forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold

KFB mener det er viktig at vårt forsvar speiler det samfunnet som skal forsvares, og er derfor opptatt av å høyne kvinneandelen på alle nivåer i Forsvaret.

KFB skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon. Dette skal søkes oppnådd gjennom å: * Øke bevisstheten om samfunnssikkerhet og beredskap blant medlemmene * Medvirke i samfunnsdebatten * Formidle informasjon om totalforsvaret * Delta på øvelser og når en krise rammer KFB arrangerer årlig en rekke konferanser og seminarer, bl.a. ”Krisespill”, «Totalforsvarskonferansen», «Sårbarhetskonferansen» – samt «Verdikonferansen». I tillegg inviteres det til åpne møter i lokal regi. KFB tilbyr også kurs: ”Psykisk førstehjelp” og ”Finn meg”.

I tidsskriftet ”Trygge samfunn”, på hjemmesiden og på Facebook gis informasjon fra organisasjonens arbeidsområder og forhold rundt sikkerhet og beredskap. KFB benyttes som høringsinstans for myndighetene, og deltar aktivt i øvelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

KFB medvirker i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatt.


KFBs personvernerklæring per juni 2018

 
MENY