k

Om oss

KFB er et samarbeidsorgan og et informasjonssenter for organisasjoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. KFB har som formål å styrke landets beredskap ved å: * Spre opplysning om Norges totalforsvar og beredskap * Arbeide for å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i fred eller krig * Søke å høyne og samordne medlemsorganisasjonenes innsats i beredskapssammenheng * Være pådriver overfor myndighetene i beredskapsspørsmål

Organisasjonen er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept som består av gjensidig støtte, samarbeid og optimal ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn om både forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold. beredskap og sammenhengen mellom Forsvaret og det sivile samfunn og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er et sentralt tema.

KFB skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon. Dette skal søkes oppnådd gjennom å: * Heve kunnskapsnivået om samfunnssikkerhet og beredskap blant medlemmene * Medvirke i samfunnsdebatten * Formidle informasjon * Stille opp på øvelser og når en krise rammer KFB arrangerer årlig en rekke konferanser og seminarer, bl.a. ”Linderudseminaret”, «Totalforsvarskonferansen», «Sårbarhetskonferansen» – samt «Verdikonferansen». I tillegg inviteres det til åpne møter i lokal regi. KFB tilbyr også kurs: ”Psykisk førstehjelp” og ”Finn meg”.

Medlemmene henter erfaring ved delta i beredskapsøvelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Organisasjonen utgir tidsskriftet ”Trygge samfunn” og er høringsinstans for myndighetene i militære og sivile beredskapsspørsmål.

KFB medvirker i den forsvars- og sikkerhetspoltiske debatt.

 
MENY